Flotten Ofschlossconcert vum Stage, deen eis Harmonie des Jeunes vum 20.-22. Februar zesumme mat de Jugendmuseke vun Hollerech, Schieren Rollengergronn an Ouljen zu Remerschen an der Jugendherberg ofgehalen huet. E grousse Merci un de Responsable vun dësem Stage, de Roland Schiltz, souwéi och un all d’Chargés de cours, déi sech Zäit geholl hu fir dobäizesinn, an natierlech och un all déi jong Musikanten!